top of page

Mediepolitikk 2017

Ny mediepolitisk plattform

De voldsomme endringene i mediebransjen truer det mangfoldet av nyhets- og aktualitetsmedier vi har i Norge. Dette er bakgrunnen for at MBLs hovedstyre i 2017 vedtok ny mediepolitisk plattform.

MBL mener det er et statlig ansvar å bidra med incentiver til en mediebransje som har viktige demokratiske samfunnsoppgaver, spesielt der det kommersielle markedet ikke alene er tilstrekkelig som finansieringskilde.

I dag går hoveddelen av statens mediepolitiske midler til en aktør: NRK. Det må bli en større balanse i virkemiddelbruken for å hindre at mediemangfoldet utarmes. Virkemidlene bør i størst mulig grad være allmenne og åpne for alle aktører, enten virkemidlene er indirekte eller gis i form av direkte støtte. Det er nødvendig med et betydelig løft for bransjen – og det haster.

Det viktigste for MBL nå er å arbeide for en utvidelse av de mediepolitiske støtteordningene gjennom å:

  • få innført arbeidsgiveravgiftsfritak for nyhets og aktualitetsmediene

  • få etablert støtteordninger for innovasjon og utvikling

  • fortsette arbeidet med å få utvidet merverdiavgiftsfritaket for samfunnsviktig journalistikk utover nyhets- og aktualitetsinnhold

 

MBL vil jobbe for å få gjennomslag for nye støtteordninger samtidig som det blir viktig å fortsatt forsvare og videreutvikle eksisterende tiltak som 0-moms for nyhets- og aktualitetsmedier, støtte til kommersiell allmennkringkasting og en god ordning med produksjonsstøtte. Rammebetingelsene for globale aktører som opererer i Norge må likestilles med de rammevilkår som gjelder for norske medier, både når det gjelder skattemessige forhold og personvernvilkår. 

 

NOU 2017: 7 Det norske mediemangfoldet

MBL var representert i Mediemangfoldsutvalget som leverte sin enstemmige innstilling NOU 2017: Det norske mediemangfoldet — En styrket mediepolitikk for borgerne 7. mars 2017. Utvalgets hovedbudskap var tydelig og alvorlig, og situasjonsbeskrivelsen fikk bred tilslutning både i bransjen og i det politiske miljøet.

De alvorlige utfordringene for bransjen må møtes med mediepolitiske virkemidler. Disse må ha en tydelig stimulerende effekt, slik at mediepolitikken sammen med bransjens egne tiltak gjør at Norge også fremover kan ha et mediemangfold som gir landets borgere det nyhets- og aktualitetstilbud de etterspør og trenger – og det haster!

Utvalgets store grep var forslag om et fritak for arbeidsgiveravgift for norske medieselskaper som i hovedsak er nyhetsbaserte, som en midlertidig ordning begrenset til fire år. Det var kostnadsberegnet til mellom 500 og 600 millioner kr årlig.

Utvidelse av det digitale mva-fritaket

MBL har siden det digitale mva-fritaket kom tatt til orde for at det må utvides og dette fikk vi gjennomslag for da Stortinget vedtok statsbudsjett for 2018:

«Stortinget ber regjeringen utrede utvidelse av merverdiavgiftsfritaket for medier til å gjelde all digital journalistikk, herunder betydningen for uavhengige journalister, og legge dette frem i RNB 2018.»

Mediestøtte/produksjonstilskudd

Også i 2017 foreslo regjeringen kutt i produksjonstilskuddet. Hele 25,7 mill., hvorav syv mill. skulle flyttes til et innovasjonstiltak. Ved hjelp av Venstre og KrF endte det med at 25,7 mill. ble tilbakeført, og med syv friske mill. til innovasjonstiltak lagt til.

Åndsverklov

Våren 2017 la regjerningen frem forslag til ny åndsverklov. Forslaget innebærer en styrking av opphavsmannens rettigheter, og MBL har jobbet tett med utgivere, produsenter og andre aktører i bransjen for å sikre et lovverk som gir gode og stabile rammebetingelser som fremmer et mangfold av økonomisk sunne medier, og som gjør det mulig å være der brukerne er og å drive innovasjon og nytenkning. Etter en hektisk forsommer med mye debatt valgte Kulturkomiteen å utsette behandlingen av forslaget til etter valget og lovforslaget vil bli behandlet i Stortinget våren 2018.

Posttjeneste og statlig annonsering

Det var en rekke andre saker i 2017. Her er noen: postlovens definisjon av posttjeneste, nettnøytralitet/nulltaksering og regler for statlig annonsering.

bottom of page