top of page

Juridisk bistand

Tariffoppgjøret

MBLs juridiske avdeling

Tariffoppgjøret i 2017 var et mellomoppgjør, noe som innebar at det kun ble forhandlet om økonomi, ikke teksten i tariffavtalene. I de sentrale oppgjørene mellom NHO og LO, og NHO og YS fikk man en forhandlingsløsning 14. mars. Også oppgjøret med NJ fikk en forhandlingsløsning. Oppgjøret var krevende, og MBL var glade for å komme i havn med en forhandlingsløsning i en situasjon der mediehusene står midt i en krevende omstillings- og endringsfase. Det er lagt til grunn at alle oppgjørene ble holdt innenfor en ramme på 2.4%.

På forsommeren 2017 ble MBLs juridiske ressurser samlet i en felles avdeling. MBLs juridiske avdeling bistår medlemsbedriftene i arbeidslivsspørsmål, som for eksempel med eventuelle rettstvister samt i en lang rekke saker ovenfor arbeidstaker representert ved advokat og eller en av fagforeningene er motpart. I 2017 har vi hatt mange saker knyttet til nedbemanninger, omorganiseringer og oppsigelsesprosesser, i tillegg til tariffspørsmål. Vi bistår også bedriftene i problemstillinger relatert til opphavsrett, markedsrett, presseetikk mv. Avdelingen holder en rekke kurs ute hos medlemmer og sentralt i MBLs lokaler, og vi har et eget arbeidsgiverforum som samles med gjevne mellomrom.

Dette er de som jobber i juridisk avdeling:

Pernille Børset

Else Margrethe Husby

Therese K. Mjaaland

Kanwal Suleman

Janne Nermo

bottom of page